Ako ÚPSVaR spracúva osobné údaje?

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny rozposiela emailom žiadosti o vydanie potvrdenia o príjme a zasiela ich bez overenia či adresát emailu je skutočne zamestnávateľom daného človeka. Nižšie sú 3 emaily od ÚPSVaR cez ktoré žiadajú informácie o ľuďoch, ktorí nie sú a ani nikdy neboli našimi zamestnancami.

Príklady (osobné údaje boli odstránené, ale nachádzali sa v pôvodných emailoch)

Dobrý deň.

V súlade s ustanovením § 13 ods.1 písm. s zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás ÚPSVaR Nové Zámky opätovne žiada o zaslanie výpl.pások /potvrdenia/ za mesiac jún a júl 2012 pre UoZ Tomáš C.xxx, nar.xx.x.19xx bytom Kolta č.xxx. Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom
Lenka D.xxx

Dobrý deň

Chcela by som požiadať o opätovné zaslanie potvrdenia o hrubom prijme za 06/2012 z dohody o vykonaní práce týkajúce sa sl. Mgr. Lucie S.xxx, nar. 25.x.19xx, trvale bytom Kuchyňa xxx.
Sl. S.xxx u Vás vykonáva dohodu o vykonaní práce od 03.02.20xx. Toto potvrdenie je potrebné k zaradeniu do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Za skoré vybavenie vopred ďakujem.

S pozdravom
Eva B.xxx

Dobrý deň.

chcela by som Vás poprosiť o zaslanie čistého príjmu za mesiac jún 2012 p. Ladislava H.xxx, nar.20.6.19xx, bytom Sokoľany č. xxx.

Ďakujem pekne.
Ing. Gabriela R.xxx
odd. pomoci v hmotnej núdzi
ÚPSVaR Košice
Staničné námestie 9

Najpopulárnejšie firemné sídlo

Stránka edata.sk analyzovala zoznam slovenských firiem a zistila, na ktorej adrese sídli najviac slovenských firiem.

Najpopulárnejším firemným sídlom je adresa Ružová dolina 6 v Bratislave, mestská časť Ružinov. Na tejto adrese sídli 662 organizácií, ktoré tu využívajú prevažne služby virtuálneho sídla za 17 eur mesačne od firmy Company Consulting. Najväčšou firmou ktorá tu sídli je výrobca mliečnych výrobkov N I K A, spol. s r.o. a kedysi tu sídlila aj Strana občianskeho porozumenia.

Aj druhá najpopulárnejšia adresa v poradí vyhráva vďaka poskytovaniu virtuálneho sídla spoločnosti a to pre 645 organizácií, ktoré majú sídlo na ulici Klincová 37/B v Bratislave. Sídlo tu poskytuje firma KEY Office za 40 eur mesačne.

Sídlo na adrese Kopčianska 10 v Bratislave zdieľa 448 organizácií a za 16 eur mesačne ho ponúka firma Slovenské Spoločnosti s rovnakými vlastníkmi ako Company Consulting.

Štvrtá najpopulárnejšia adresa je Zámocká 30 v Bratislave, kde sídli 423 organizácií. Virtuálne sídlo pre firmy tu ponúka Office house od 31 eur mesačne.

Virtuálne sídlo pre firmy ponúka Office house aj na adrese Boženy Němcovej 8 v Bratislave a nájdeme tu sídlo 301 organizácií.

Na Bancíkovej 1/A v Bratislave našlo svoje virtuálne sídlo 292 organizácií. Za 39 eur mesačne ho ponúka firma M2 business.

Na adrese Svetlá 1 v Bratislave našlo svoje virtuálne sídlo 286 firiem, kde prenájom sídla spoločnosti ponúka EAS office.

Raritou je adresa Nobelova 5 v Bratislave, kde sídli takmer 200 vietnamských živnostníkov.

Počet Adresa
662 Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava – Ružinov
645 Klincová 37/B, 821 08 Bratislava – Ružinov
448 Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – Petržalka
423 Zámocká 30, 811 01 Bratislava – Staré Mesto
301 Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava – Staré Mesto
292 Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava – Ružinov
286 Svetlá 1, 811 02 Bratislava – Staré Mesto
278 Nobelova 5, 831 02 Bratislava – Nové Mesto
263 Klariská 7, 811 03 Bratislava – Staré Mesto
262 Parková 45, 821 05 Bratislava – Ružinov
245 Panenská 24, 811 03 Bratislava – Staré Mesto
244 Pražská 4, 040 11 Košice – mestská časť Západ
239 Páričkova 18, 821 08 Bratislava – Ružinov
232 Družstevná 8, 945 01 Komárno
232 Baštová 28, 945 01 Komárno
222 Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava – Nové Mesto
222 Pribinova 25, 811 09 Bratislava – Staré Mesto
203 Gorkého 3, 811 01 Bratislava – Staré Mesto
201 Sliačska 10, 831 02 Bratislava – Nové Mesto
200 Tomášikova 26, 821 01 Bratislava – Ružinov
200 Špitálska 10, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
199 Pražská 2, 040 11 Košice – mestská časť Západ
197 Štefánikova 7, 811 06 Bratislava – Staré Mesto
195 Zámocká 22, 811 01 Bratislava – Staré Mesto
189 Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava - Petržalka
174 Miletičova 1, 821 08 Bratislava – Ružinov
157 Drieňová 34, 821 02 Bratislava – Ružinov
151 Starohájska 2, 917 01 Trnava
147 Račianska 66, 831 02 Bratislava – Nové Mesto

Uchádzač si nemusí vyžiadať ani zaplatiť súťažné podklady vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie odbor metodiky vydal dňa 18. 04. 2012 Metodické usmernenie, ktorým konštatoval, že vylúčenie uchádzača z dôvodu neprevzatia si súťažných podkladov a neuhradenia poplatku je nezákonné.

Verejný obstarávateľ nekonal v súlade so zákonom keď neotvoril a vylúčil predloženú ponuku zo súťaže len z toho dôvodu, že uchádzač si neprevzal súťažné podklady a tým za ne neuhradil vyžadovaný poplatok.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a pri súťaži návrhov postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom pri výbere zmluvného partnera musia uplatňovať základné princípy verejného obstarávania, ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp efektívnosti a hospodárnosti, ako je to uvedené v § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Zákon o verejnom obstarávaní upravuje problematiku prípadnej úhrady za súťažné podklady len v ustanovení § 34 ods. 13, v ktorom je uvedené, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ak sú splnené podmienky ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní, pričom úhrada za súťažné podklady, ak je vyžadovaná, nesmie presiahnuť skutočné náklady súvisiace s ich rozmnožením.

Zákon o verejnom obstarávaní žiadnym svojim ustanovením nepodmieňuje účasť záujemcu, resp. uchádzača vo verejnom obstarávaní tým, že si musí prevziať súťažné podklady. Z uvedeného vyplýva, že ponuku môže predložiť aj ten subjekt, ktorý si súťažné podklady od verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa nevyžiadal a neprevzal, a teda za ne prípadnú úhradu ani nezaplatil. Je potrebné však upozorniť na skutočnosť, že sa takto vystavuje riziku (vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemá o ňom vedomosť), že ním predložená ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti z hľadiska splnenia požiadaviek daných verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom na predmet zákazky (môže ísť napr. o dodatočné, doplňujúce informácie, resp. iné informácie, ktoré by záujemca mohol získať prostredníctvom inštitútu vysvetľovania – pozri § 38 zákona o verejnom obstarávaní), čo môže mať za následok aj možné vylúčenie takejto ponuky z procesu obstarávania.

Usmernenie vydala Ing. Katarína Brtáňová, riaditeľka odboru metodiky Úradu pre verejné obstarávanie

Kedy je povinnosť vyhlásiť verejné obstarávanie?

Verejné obstarávanie upravuje Zákon 25/2006 Z. z. ktorý upravuje postup obstarávateľov pri verejnom obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb.

Zákazka môže byť nadlimitná, podlimitná, podprahová alebo s nízkou hodnotou v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania posielalo na uverejnenie. Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa aj hodnota opakovaných plnení ak sa plánujú zabezpečiť, všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia zmluvy, ceny a odmeny účastníkom súťaže návrhov, predpokladaná hodnota tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ poskytne v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác.

Nadlimitná zákazka

Ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako

 • 125 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a); pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 4,
 • 200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f); pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 4,
 • 130 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a), okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v písmene e),
 • 200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f),
 • 200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v kategórii výskum a vývoj, telekomunikačné služby a služby uvedenej v prílohe č. 3 zadávanú verejným obstarávateľom,
 • 400 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú obstarávateľom a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom,
 • 5 000 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Podlimitná zákazka

Ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený pri nadlimitnej zákazke a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

 • 40 000 eur, ak ide o civilnú zákazku na dodanie tovaru alebo o civilnú zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom,
 • 200 000 eur, ak ide o civilnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

Podprahová zákazka

Ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený pri podlimitnej zákazke a súčasne

 • rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
 • rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Zákazka s nízkou hodnotou

Ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený pri podprahovej zákazke v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

O jednom verejnom obstarávaní a siedmich korektných veciach

Asi sa naskytne otázka, prečo vôbec píšem tento článok, keďže bolo všetko v poriadku a v súlade so zákonom ? Venujte mu prosím ale tých 10 min a spravte si názor sami. Pravda je tiež že by so to asi nechal celé tak, keby sa nám to, čo budem v tomto článku opisovať nestávalo pravidelne. Preto som sa s vami rozhodol podeliť o to ako to v praxi chodí.

O čo teda ide ? Jedného dňa k nám dorazila výzva na zapojenie sa do verejnej súťaže o webový portál nemenovaného mesta (alebo predsa len naznačím mesto, začína sa na „Topoľ“ a končí na „čany“ no a v strede nie je nič). Keďže v tomto segmente pracujeme a pripravujeme aj vlastný projekt pre obce a mestá, celkom nás to potešilo. Keďže jediným kritériom vyhodnotenia bola cena, samozrejme sme to na ňu aj zahrali, ponúkli sme našu minimálnu cenu za podobný portál a ako variantu sme im ponúkli aj zapojenie sa do našeho projektu ModernéObce.sk, v ktorom by portál získali zdarma (nulové obstarávacie náklady) a platili by len minimálny mesačný prenájom. Zatiaľ všetko v poriadku, však ? No čítajte ďalej…

Prvá podľa zákona korektná vec: Termín odovzdania ponúk

Výzva k nám dorazila 4. Mája, termín odovzdania bol 9. Mája doobeda. Keď si pozriete kalendár, zistíte že sú tam (okrem samotného dňa doručenia) 3 dni pracovného pokoja a jeden pracovný deň, ktorý ale väčšina ľudí využila na dovolenky. Zvláštne ? Posúďte sami… Nevadí, odišiel som z dovolenky, ponuku som spracoval a 9teho ráno som stál osobne na podateľni v Topoľčanoch, aby sa to stihlo.

Druhá podľa zákona korektná vec: Neúplnosť a zmätočnosť výzvy

Okrem pochopiteľných vecí, sa vo výzve na spracovanie ponuky objavili aj nejaké menej pochopiteľné body, budem citovať:

 • Implementovať na stránku online hru (toto môžu byť aj piškôrky, aj World of Warcraft)
 • vytvorenie 3D modelu Topoľčianskeho hradu (reálne 3d v prehliadači ? alebo raster ?)
 • fórum v backende (úplne zmätočné, na čo fórum v backende ? pravdepodobne omyl)

Sami posúďte či je k týmto bodom bez hlbšieho zadanie možné spracovať finančnú kalkuláciu. No ale spracovali sme kalkuláciu na body ktoré boli jasné, no a na sporné body sme sa spýtali (spolu asi 5-6 otázok). K kalkulácii sme pridali aj body, ktoré vo výzve od mesta zjavne chýbali, napr. dizajn samotného portálu a zahrnuli sme ich do základnej ceny.

Tretia podľa zákona korektná vec: Zápisnica z otvárania ponúk

Zatiaľ bolo stále všetko viac menej ok. Dosť veľké prekvapenie nastalo keď dorazila zápisnica z otvárania ponúk. Pri našej ponuke figurovala cena 2778 Eur, ktorá nijakým spôsobom nesedela s našou skutočnou ponukou. Ak by si zobrali v meste našu prvú ponuku, tak by suma 2778 Eur bola zhruba 2.5 násobkom našej REÁLNEJ ponuky. Ak by sa rozhodli zapojiť do projektu ModernéObce.sk, ktorý sme im ponúkli zdarma, je táto suma úplný nezmysel.
Zdôrazním že aj tak bola najlacnejšia ponuka konkurencie 3x drahšia ako táto vymyslená suma, takže s ohľadom na jediné kritérium vyhodnotenia sme mali v súťaži vyhrať aj za týchto podmienok.
Samozrejme som ale oslovil všetky osoby podpísané pod zápisnicu a žiadal som vysvetlenie tejto zmätočnej sumy. Bolo mi oznámené že nastal omyl a pošlú novú zápisnicu. Mailom som zodpovedných tiež upozornil, že naše ponuky nemôžu zrátať, ale zobrať buď jednu alebo druhú. Teda nech nespočítavajú prenájom projektu ModernéObce a vytvorenie portálu do jednej kalkulácie, ale nech ich považujú za samostatné ponuky a vyberú si vhodnejšiu.

Štvrtá podľa zákona korektná vec: Opravená zápisnica

Opravená zápisnica skutočne dorazila, ale figurovala na nej ďalšia pomerne záhadná suma pri našej ponuke. Tento krát to bolo 2114 Eur. Keď som veľmi počítal, zistil som, že ak zoberiete nami ponúknutú cenu portálu, pripočítate k nej 3 ročný hosting… no a teraz pozor, pripočítate k nej prenájom projektu ModernéObce.sk na 3 roky, víde Vám zhruba takáto suma.
Čiže mesto spravilo presne to, na čo som ich upozorňoval aby nespravili, spočítalo dve naše samostatné ponuky do jednej. Ďalej som to už ale veľmi neriešil, vlastne som si uvedomil že by sa to dalo celé spracovať aj takto (ak potrebujú upratať peniaze, dajú sa použiť aj obe možnosti naraz) a keďže naša cena bola teraz 4x lacnejšia ako konkurencia, nemal som k tomu ani dôvod.

Piata podľa zákona korektná vec: Vylúčenie zo súťaže

Po opravenej zápisnici ostalo ticho. Ďalšie prekvapenie nastalo, keď dorazil z mesta ďalší list v ktorom nám bolo oznámené, že nás vylúčili zo súťaže. Dôvod ? Nedoloženie výpisu z obchodného registra. Pravdu povediac, teraz už nijak nedokážem či tam priložený bol, alebo nie… Ako aj ? Ak by tam aj bol a niekto ho hodil po otvorení do koša, nikto sa to nikdy nedozvie.
Tak či tak, zavolal som kompetentným na meste a spýtal som sa či žartujú, pretože sa jedná o vec ktorú si je na orsr.sk možné overiť za 10 sekúnd, v prípade absolútnej neschopnosti si ju mohli odo mňa dodatočne vyžiadať. Dostal som odpoveď že je všetko v súlade so zákonom a teda v poriadku.

Šiesta podľa zákona korektná vec: Odvolanie proti vylúčeniu

Na samotnom vylúčení bola uvedená aj možnosť sa proti nemu odvolať. Keďže som chcel aby bolo všetko v poriadku, zavolal som znova kompetentným na mesto a spýtal som sa ako má presne odvolanie vyzerať a čo mám k nemu doložiť, aby boli hlavne na meste spokojní.
Dostal som odpoveď že sa ani odvolávať nemám, lebo „to aj tak nemá zmysel a neprejde mi to“. Na toto som reagoval jedine ako som mohol a požiadal som dotyčného pána, aby mi toto písomne zopakoval do mailu, aby o tom existoval záznam. To sa samozrejme neudialo, do mailu som ale dostal odpoveď že naša ponuka je aj tak neúplná a neprejde nám…

Siedma podľa zákona korektná vec: Naša neúplná ponuka

Keďže naša ponuka bola označená ako neúplná, vyžiadal som si teda ponuky konkurencie, aby som sa mohol pozrieť ako sa s výzvou vysporiadali. Môj názor bol totiž taký, že na všetky body sa bez hlbšieho zadania nedala vypracovať objektívna ponuka. Toto bolo samozrejme odmietnuté, pretože by vraj mohlo prísť k diskriminácii uchádzačov.
Bol som tiež upozornený, že ak sme niečo nevedeli, mali sme sa na to spýtať písomne. Namietol som že pri našej ponuke sa všetky otázky ktoré sme mali nachádzali (a samozrejme neboli zodpovedané). Odpoveďou bolo, že pýtať sa v ponuke je už neskoro. Tu sa ale dostávame k začiatku celého problému, k termínu odovzdania ponúk na ktorý bol len jeden pracovný deň a teda sa vlastne pýtať skoro nebolo kedy. Znova ale, keďže sa tam nachádza slovíčko „skoro“ je znova všetko v poriadku a v súlade so zákonom.

A záver ? Nechcem robiť žiadny, spravte si ho sami.

Ako sa hovorí „z cudzieho krv netečie“, aj keď v prípade občanov onoho „nemenovaného“ mesta asi tiecť bude, pretože ten rozdiel 8 000 – 10 000 Eur (podľa toho koho vyberú) bude musieť niekto zaplatiť na daniach. Zákonu bolo ale v plnej miere vyhovené… a či sa jednalo podľa zdravého rozumu, alebo nedajbože v záujme mesta ? To kompetentných vôbec nezaujíma.

Odvolanie sme nepodali… doterajšie jednanie mesta nás dostatočne znechutilo, aby sme sa o čokoľvek ďalej snažili. Ale jedno pozitívum tu je, aspoň sme zistili kam potečú naše nové 23%tné dane.

Michal Dobrotka, konateľ EWORKS.sk s.r.o.

Spustené eZmluvy.sk

Dnes bola spustená nová stránka eZmluvy.sk. Zatiaľ ponúka prehľad v 200 tisíc verejných zmluvách. Čoskoro pribudnú ďalšie služby ako napríklad možnosť automaticky vygenerovať vlastnú zmluvu.

Založenie firmy v zahraničí

V súvislosti so zmenami podnikateľského prostredia na Slovensku uvažuje čoraz viac podnikateľov nad založením firmy v zahraničí. Koľko stojí asistované založenie firmy v zahraničí?

Slovensko 290 €
daň z príjmu 23 %, zdravotný odvod z dividend

Malta 1500 €
daň 0 % z odchádzajúcich dividend

Seychely 450 €
daň 0 %

Írsko 400 €
daň 12,5 %

Nevada USA 300 €
daň 0 %

Pridali sme zmluvy

Stránka edata.sk po verejných obstarávaniach a firmách zverejňuje už aj zmluvy. Na adrese edata.sk/zmluvy nájdete k zverejneným zmluvám názov zmluvy, objednávateľa, dodávateľa, hodnotu a dátum účinnosti. Po otvorení zmluvy sa zobrazí náhľad zmluvy z PDF dokumentu. Zmluvy sú automaticky prideľované podľa IČO k jednotlivým objednávateľom a dodávateľom a tak zmluvy nájdete aj na stránkach subjektov, ktoré zmluvy uzatvorili.

Elektronické aukcie rastú závratným tempom

V roku 2012 možno sledovať nárast počtu elektronických aukcií vo verejnom obstarávaní. Kým v roku 2009 iba 1 % verejných obstarávaní použilo aukciu, v roku 2010 5 %, v roku 2011 to bola už štvrtina a v roku 2012 je to zatiaľ takmer 40 %.

V roku 2011 bolo ukončených 5 254 postupov verejného obstarávania (bez zmlúv uzatvorených na základe rámcových dohôd) kde sa uzavreli zmluvy v hodnote 2,864 mld. €. V porovnaní s rokom 2010 bol iba mierny nárast počtu postupov o 86 (1,7%), ale výrazný pokles vo finančnom objeme o 42,5 % (pokles o 2,101 mld. €).

Ďalšie štatistiky o verejnom obstarávaní nájdete na edata.sk/statistika

Až 60 % verejných obstarávaní má iba 1 účastníka

Podľa analýzy dát z Úradu pre verejné obstarávanie od roku 2009 do roku 2012 malo až 60 % verejných obstarávaní iba jedného účastníka. V 80 % verejných obstarávaní bol počet účastníkov nižší ako 4. Najvyšší počet účastníkov v jednom obstarávaní bol 34 a bolo to v obstarávaní stavebných prác.

Ďalšie štatistiky o verejnom obstarávaní nájdete na edata.sk/statistika

Stránky