Uchádzač si nemusí vyžiadať ani zaplatiť súťažné podklady vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie odbor metodiky vydal dňa 18. 04. 2012 Metodické usmernenie, ktorým konštatoval, že vylúčenie uchádzača z dôvodu neprevzatia si súťažných podkladov a neuhradenia poplatku je nezákonné.

Verejný obstarávateľ nekonal v súlade so zákonom keď neotvoril a vylúčil predloženú ponuku zo súťaže len z toho dôvodu, že uchádzač si neprevzal súťažné podklady a tým za ne neuhradil vyžadovaný poplatok.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a pri súťaži návrhov postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom pri výbere zmluvného partnera musia uplatňovať základné princípy verejného obstarávania, ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp efektívnosti a hospodárnosti, ako je to uvedené v § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Zákon o verejnom obstarávaní upravuje problematiku prípadnej úhrady za súťažné podklady len v ustanovení § 34 ods. 13, v ktorom je uvedené, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ak sú splnené podmienky ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní, pričom úhrada za súťažné podklady, ak je vyžadovaná, nesmie presiahnuť skutočné náklady súvisiace s ich rozmnožením.

Zákon o verejnom obstarávaní žiadnym svojim ustanovením nepodmieňuje účasť záujemcu, resp. uchádzača vo verejnom obstarávaní tým, že si musí prevziať súťažné podklady. Z uvedeného vyplýva, že ponuku môže predložiť aj ten subjekt, ktorý si súťažné podklady od verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa nevyžiadal a neprevzal, a teda za ne prípadnú úhradu ani nezaplatil. Je potrebné však upozorniť na skutočnosť, že sa takto vystavuje riziku (vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemá o ňom vedomosť), že ním predložená ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti z hľadiska splnenia požiadaviek daných verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom na predmet zákazky (môže ísť napr. o dodatočné, doplňujúce informácie, resp. iné informácie, ktoré by záujemca mohol získať prostredníctvom inštitútu vysvetľovania – pozri § 38 zákona o verejnom obstarávaní), čo môže mať za následok aj možné vylúčenie takejto ponuky z procesu obstarávania.

Usmernenie vydala Ing. Katarína Brtáňová, riaditeľka odboru metodiky Úradu pre verejné obstarávanie

Napíšte Váš názor

Stránky