Kedy je povinnosť vyhlásiť verejné obstarávanie?

Verejné obstarávanie upravuje Zákon 25/2006 Z. z. ktorý upravuje postup obstarávateľov pri verejnom obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb.

Zákazka môže byť nadlimitná, podlimitná, podprahová alebo s nízkou hodnotou v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania posielalo na uverejnenie. Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa aj hodnota opakovaných plnení ak sa plánujú zabezpečiť, všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia zmluvy, ceny a odmeny účastníkom súťaže návrhov, predpokladaná hodnota tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ poskytne v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác.

Nadlimitná zákazka

Ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako

 • 125 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a); pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 4,
 • 200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f); pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 4,
 • 130 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a), okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v písmene e),
 • 200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f),
 • 200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v kategórii výskum a vývoj, telekomunikačné služby a služby uvedenej v prílohe č. 3 zadávanú verejným obstarávateľom,
 • 400 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú obstarávateľom a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom,
 • 5 000 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Podlimitná zákazka

Ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený pri nadlimitnej zákazke a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

 • 40 000 eur, ak ide o civilnú zákazku na dodanie tovaru alebo o civilnú zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom,
 • 200 000 eur, ak ide o civilnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

Podprahová zákazka

Ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený pri podlimitnej zákazke a súčasne

 • rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
 • rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Zákazka s nízkou hodnotou

Ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený pri podprahovej zákazke v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Napíšte Váš názor

Stránky