Ako zaplatiť daň? Aké je číslo účtu na zaplatenie dane?

S účinnosťou od 1.1.2012 sú daňové subjekty povinné uhrádzať dane na účet v Štátnej pokladnici. Na úhradu dane z príjmu musíte použiť konkrétne predčíslie účtu a číslo účtu ktorý vám daňový úrad pridelil. Vaše číslo účtu nájdete na stránke Daňového riaditeľstva.

Ako vyplniť platobný príkaz na zaplatenie dane?

Predčíslie, číslo účtu, kód banky a variabilný symbol zistíte na stránke Daňového riaditeľstva po zadaní vášho DIČ alebo mena.

Variabilný symbol 1700992011 - Daň z príjmov FO a PO na základe podaného DP za rok 2011 splatná 2.4.2012.

Ako konštantný symbol môžete použiť 1144 - bežná záloha dane.

Číselníky

Zoznam predčíslí účtov otvorených v Štátnej pokladnici pre platenie daní

Daň z pridanej hodnoty 500240
Daň z pridanej hodnoty z elektronických služieb 500398
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu 500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
Osobitný odvod finančných inštitúcií 501075
Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel 500689
Daň z emisných kvót 500363
Daň z motorových vozidiel – DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel – DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel – DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel – DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel – DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel – DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel – DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel – DÚ Žilina 500312

Tvorba variabilného symbolu na označovanie platby dane

Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol, pričom

a) prvé štyri číslice označujú druh platby dane
1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
8100 – iná platba dane

b) ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami v tvare

1. MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:
01 – január,
02 – február,
03 – marec,
04 – apríl,
05 – máj,
06 – jún,
07 – júl,
08 – august,
09 – september,
10 – október,
11 – november,
12 – december,

2. QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie; príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
41 – 1. štvrťrok,
42 – 2. štvrťrok,
43 – 3. štvrťrok,
44 – 4. štvrťrok,

3. PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie; príslušný kalendárny polrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
21 – 1. polrok,
22 – 2. polrok,

4. 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,

5. 000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu.

Tvorba variabilného symbolu na označovanie platby dane bez rozhodnutia vydaného colným úradom

Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol v tvare SDDSRRMMDD, kde

a) SD označuje druh spotrebnej dane
10 – minerálny olej,
20 – tabakové výrobky,
30 – lieh,
40 – víno,
50 – pivo,
60 – elektrina,
70 – uhlie,
80 – zemný plyn,

b) DS označuje druh daňového subjektu
01 – prevádzkovateľ daňového skladu,
02 – oprávnený príjemca,
03 – odberateľ tovaru mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,
04 – malý samostatný pivovar,
05 – liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia,
06 – registrovaný odosielateľ,
07 – malý výrobca vína,
08 – užívateľský podnik,
09 – zásielkový obchod,
10 – platiteľ dane z elektriny,
11 – platiteľ dane z uhlia,
12 – platiteľ dane zo zemného plynu,
13 – platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu,
88 – zahraničná osoba,
99 – iný,

c) RR označuje posledné dvojčíslo kalendárneho roka vzniku daňovej povinnosti,

d) MM označuje mesiac vzniku daňovej povinnosti; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:
01 – január,
02 – február,
03 – marec,
04 – apríl,
05 – máj,
06 – jún,
07 – júl,
08 – august,
09 – september,
10 – október,
11 – november,
12 – december,

e) DD označuje kalendárny deň vzniku daňovej povinnosti, pričom do deviateho dňa vrátane sa označuje na prvom
mieste nula

Napíšte Váš názor

Stránky